About Us
Professors
Associate Professors
Lectures

Departments

  

Party and Government Leaders

 Secretary of the Party committee:Yang Shufeng
 Dean:Du Xinjun

 Associate Secretary:Hu Yu

 Vice Dean:Zhou Zhongkai

 Vice Dean:Liu Jifeng

 Vice Dean:Wang Yue

Administrative Office

 Office director:Ren Gailian

 Organizer:Chen Yuezhou

 Teaching Management:Wang Guijuan

 Research Management:Zhang Lingling

 Graduate Management:Li wenhan

 Administration and discipline Management:Li Yalu

Student affairs Office

 Office director:Yan Han

 Student Counsellor:Guo Nannan, Ma Tengfei,  Zhangxin,YanShuai

Department of Biotechnology

 Department director:Liu Changjin
 Vice director:Wang Zhiwei

Department of Food Science and Engineering I

 Department director:Hu Aijun

 Vice director: Liu Xia,Li Fengjuan

Department of Food Science and Engineering II

Department director:Wang Jianming

  Vice director: Li Shuhong, Li Chao

Department of Food Quality and Safety

  Department director:Li Changmo

Vice director:Cheng Dai